Investeer in de medewerker van de toekomst

De drie financieringsreglementen BBL, BOE en HBO-duaal zijn samengevoegd tot één reglement: het A+O Financieringsreglement Opleiden van leerlingen en werknemers.
Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden aan (leerling) werknemers die een geaccrediteerde opleiding volgen op MBO- of HBO-niveau kunnen een vergoeding van A+O ontvangen.

Begripsdefinities

Werknemer: degene die een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het B.W. heeft gesloten, danwel -anders dan in zelfstandige uitoefening van een bedrijf of beroep- in aangenomen werk persoonlijk arbeid verricht.
Leerling werknemer: degene die een opleiding volgt en met de werkgever een leerarbeidsovereenkomst heeft gesloten. (zie model)
Leerarbeidsovereenkomst: overeenkomst, te sluiten tussen in ieder geval de werkgever en de leerling werknemer voor vijf dagen per week voor de duur van het bewijs van inschrijving.
Bewijs van inschrijving: schriftelijk bewijs dat de (leerling-) werknemer is ingeschreven voor een studiejaar/opleiding. Bij MBO-niveau betreft dit de beroepspraktijkvormingsovereenkomst/ praktijkovereenkomst bij HBO-niveau een bewijs van inschrijving afgegeven door de onderwijsinstelling.
Geaccrediteerde opleiding: opleidingen in de voltijdse, deeltijdse- of duale variant als bedoeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) evenals post-hbo en post-wo. Deze is geregistreerd in het crebo- dan wel croho-register.
Crebo/croho:
het Centraal register opleidingen is een systematische verzameling gegevens over opleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. Je vindt het crebo-/croho-register via www.duo.nl.
Opleidingsmodule: een op zichzelf staand opleidingsonderdeel van een erkende crebo- of croho-opleiding of door NLQF erkende opleiding dat wordt afgesloten met een certificaat.
Modulair opleiden: als een werknemer door een verkregen vrijstelling slechts 1 of meerdere delen van de opleiding hoeft te volgen voor een diploma, wordt de vergoeding naar rato vastgesteld op basis van de totale studieduur.
Bewijs van deelname: schriftelijk bewijsstuk van het opleidingsinstituut dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is; bijvoorbeeld een diploma of certificaat of cijferlijst of verklaring van het opleidingsinstituut of digitale voortgangsrapportage.
Vergoeding:
maximaal €3.000,- per studiejaar, met een maximum van 4 studiejaren. Per opleidingsniveau geldt een maximum aantal te vergoeden studiejaren. Zie onderstaande tabel.

OpleidingNiveauMaximale duur volgens de WEBMaximale vergoedingsduur A+O
mbo Assistent-opleidingbbl-niveau Imin. half jaar en max. 1 jaar.1 jaar
mbo Basisberoepsopleidingbbl-niveau IImin. 2 en max. 3 jaar.2 jaar
mbo Vakopleidingbbl-niveau IIImin. 2 en max. 4 jaar.3 jaar
mbo Middenkaderopleidingbbl-niveau IVmin. 3 en max. 4 jaar.4 jaar
Associate DegreeNiveau Vmin. 1 jaar en max. 2 jaar2 jaar
HBONiveau Vmin. 1 jaar en max. 4 jaar4 jaar
WONiveau VImin. 1 jaar en max. 4 jaar4 jaar

Voorwaarden

  1. Aanmelden gedurende de studieperiode dan wel uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
  2. Er dient een bewijs van inschrijving te zijn (deze kan middels een steekproef via Mijn A+O worden opgevraagd).
  3. Er dient een (leer-)arbeidsovereenkomst te zijn (deze kan middels een steekproef via Mijn A+O worden opgevraagd).
  4. Voorlopige vergoeding wordt zesmaandelijks na aanvang van het aangevraagde studiejaar/studiejaren uitgekeerd. Bij meerjarige opleidingen dient er ieder jaar door de werkgever aangegeven te worden of de (leerling-) werknemer zijn opleiding vervolgt. (je ontvangt via Mijn A+O hiervoor een melding)
  5. Na afronding vergoedingsperiode/of bij voortijdig uitval dien je binnen 6 maanden te declareren met een bewijs van deelname. Definitieve vaststelling en toekenning van de vergoeding na ontvangst van een volledige declaratie.

Aanvragen?

  1. Je meldt de (leerling) werknemer aan via Mijn A+O.
  2. Je print en ondertekent het aanvraagformulier en uploadt deze vervolgens in Mijn A+O om in te dienen.
  3. Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding.
  4. Indien de aanvraag in de steekproef valt ontvang je van A+O bericht over het indienen van aanvullende documenten/informatie zoals benoemd in punt 2 en 3 van de voorwaarden.

Let op: de datum waarop je de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Declareren?

Klik hier om te declareren

Opleiden in grensgebieden

De werkgever, wiens bedrijf gevestigd is in Nederland kan bij de directeur van de stichting A+O een vergoeding aanvragen voor een erkende opleiding, gevolgd in aanpalende deelstaten en provincies in Nederland.

* Voor deze regeling is een maximum budget beschikbaar van €16.148.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximum budget is bereikt.

Rob Bloks - Coördinator Praktijkopleider bij VDL Groep

“De vraag naar gekwalificeerde vakmensen is momenteel groter dan het aanbod. Vandaar dat VDL zich richt op het opleiden van zij-instromers. Onlangs startte het bedrijf in samenwerking met het mbo-onderwijs met een lasklas en een mechatronicaklas, ondersteund door de ‘Pilotregeling trainen en begeleiden zij-instroom’ van A+O.”

Ter inspiratie / alle berichten