Webinar Q&A

23 februari 2023

Webinar aanbod 2023

Binnengekomen vragen: vraag & antwoord

Vragen over de Stagevergoeding Stagiair

 1. Onze stagiair krijgt een stagevergoeding van ons. Ik begrijp dat deze stagiair dan ook nog recht heeft op de vergoeding van A+O?
  In opdracht van sociale partners biedt A+O een nieuwe pilotregeling ‘Stagevergoeding voor de stagiair’ aan. Deze regeling heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 en is bedoeld als stimulans voor stagiaires om kennis te maken met de Metalektro en stage bij een Metalektro bedrijf te lopen. Als de werkgever zelf al een stagevergoeding uitkeert aan de stagiair, dan mag dit worden verrekend met de vergoeding vanuit A+O (zie ook vraag 3). De werkgever vraagt de vergoeding voor de stagiair bij ons aan. Na afloop van de stageperiode keren wij de bruto stagevergoeding uit aan de werkgever, die de vergoeding vervolgens uitkeert aan de stagiair. De aan te vragen vergoeding is € 30 bruto per stagedag.
 2. Wij geven al een stagevergoeding. Komt de vergoeding vanuit A+O erbovenop?
  De uitkering ‘Stagevergoeding voor de stagiair’ hoeft niet bovenop reeds bestaande stagevergoeding te worden uitgekeerd. De vergoeding mag worden verrekend, maar moet ten goede komen van de stagiair. Op het aanvraagformulier verklaart de werkgever de door ons uitbetaalde bruto stagevergoeding volledig uit te keren aan de stagiair. Daarnaast vragen wij op het aanvraagformulier naar het persoonlijke emailadres van de stagiair en dient het formulier door beide partijen (werkgever en stagiair) ondertekend te worden. Bij voorlopige goedkeuring van de aanvraag ontvangen zowel werkgever als stagiair hiervan een bevestiging van ons. Na afloop van de stagperiode kan er gedeclareerd worden en keren wij de volledige stagevergoeding bruto uit aan de werkgever.
 3. Stel, je kent een stagevergoeding per maand toe van 350 euro bruto. Ik heb beide stagevergoedingen aangevraagd: de reguliere en stagevergoeding aan de stagiair. Mag ik nadien de reeds per maand toegekende 350 euro inhouden op de stagevergoeding aan de stagiair?
  Ja, je mag de stagevergoeding van A+O verrekenen met de eigen vergoeding. Bij aanvraag verklaart de werkgever een stagevergoeding voor de stagiair aan te vragen en deze aan hem/haar uit te keren. Hiervoor dient het persoonlijke emailadres van de stagiair opgegeven te worden. Hoe en of de werkgever deze saldeert en/of uitkeert aan de stagiair is aan de werkgever. De aan te vragen vergoeding is € 30 bruto per stagedag.
 4. Hallo, een vraag over de stagevergoeding voor de stagiair. Ik neem aan dat het wel de bedoeling is dat je minimaal het bedrag wat werkgever ontvangt vanuit A&O voor de stagiair betaald aan de stagiair? Stel de stagevergoeding van de werkgever is normaal 500 euro bruto per maand en de vergoeding stagiair is 600 euro p.m. Klopt het dan dat je de stagiair minimaal 600 euro p.m. betaald? 600 euro Bruto!
  Zie vragen 1, 2 en 3.
 5. Hoe werkt het als een stagiaire bijvoorbeeld 12 maanden en 2 weken stage loopt? Kun je het dan helemaal niet meer aanvragen of worden alleen de laatste 2 weken niet betaald?
  De vergoeding is aan te vragen voor stages van minimaal 1 dag en maximaal 12 maanden. De maximale vergoeding door ons achteraf uit te keren is in dit geval 12 maanden.
 6. Hoe zit het met de stagevergoeding van € 160,- per 4 weken als er sprake is van een bedrijfssluiting in een deel van juli en deel van augustus?
  Je kunt een stagevergoeding aanvragen aan de hand van het vereiste onderliggende document die in uw bezit dient te zijn op het moment van aanvragen. Bij mbo dient dit een volledig ondertekende praktijkovereenkomst te zijn en bij hbo en wo een volledig ondertekende stageovereenkomst. Hierin staat de stageperiode opgenomen.

Vragen over de ontwikkelvouchers

 1. Mag een werknemer gebruik maken van zowel een voucher via de werknemers- als de werkgeversroute?
  Een werknemer kan gebruik maken van de Ontwikkelvoucher werkgever OF Ontwikkelvoucher werknemer via een loopbaancoach van een van de bonden. Het is niet mogelijk om van beide regelingen gebruik te maken.
 2. Bij de aanvraag Werkgevervoucher dien je tegenwoordig een persoonlijk e-mailadres van een werknemer te vermelden. Klopt dit?
  Ja, dat klopt. Dit vragen wij zodat wij de communicatie met betrekking tot de voucher naar alle betrokken partijen zorgvuldig kunnen verzorgen. Zo ontvangt naast de werkgever de werknemer een bevestiging dat er een aanvraag Ontwikkelvoucher werkgever voor hem/haar bij A+O is ingediend.
 1. Werkgever moet zich verantwoorden middels een factuur waar de naam van de betreffende medewerker vermeld is. Onder AVG dien je alleen persoonlijke gegevens te verwerken als daar nut en noodzaak voor is. Wat is het nut en de noodzaak om een persoonlijk emailadres van een medewerker op deze aanvraag te willen hebben? Je kunt immers al controleren of de aanvraag voor de juiste persoon is gedaan omdat je bij de verantwoording een factuur op naam bijvoegt.
  Bij de regeling Ontwikkelvoucher gaat het om de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. Vanzelfsprekend dient de werknemer hier zelf invloed op te hebben. Om alle betrokken partijen zorgvuldig te kunnen informeren met betrekking tot de status van de aanvraag c.q. de te volgen training is het van belang dat wij het persoonlijke emailadres van de werknemer ontvangen.
 2. Er zijn medewerkers die geen bedrijfsmailadres hebben en ook geen persoonlijk emailadres. Hoe kun je voor die personen dan een werkgevers voucher aanvragen?
  Het opgeven van een persoonlijk emailadres van de werknemer is een voorwaarde van de regeling. Een aanvraag voor vergoeding kan worden ingediend als aan alle voorwaarden van de betreffende regeling kan worden voldaan.
 3. Waarom wordt er ook naar een privé-e-mailadres gevraagd van de werknemer bij de aanvraag van een ontwikkelvoucher werkgever?
  Een ontwikkelvoucher is bedoeld voor de loopbaanontwikkeling van de werknemer. Bij de aanvraag voor vergoeding informeren wij de werkgever net als de werknemer met betrekking tot de status van zijn/haar ontwikkelvoucher.
 4. Wat als opleiding vorig jaar is gestart, maar toen was de voucher al Maar medewerker is  nu nog bezig met opleiding. Kunnen we voucher nog aanvragen?
  Ons huidige aanbod regelingen is van kracht per 1 januari 2023. Dit houdt in dat alleen trainingen, opleidingen en cursussen die gestart zijn op of na 1 januari 2023 onder ons huidige aanbod kunnen vallen. Hierdoor is het helaas niet mogelijk om deze aanvraag onder het huidige aanbod in te dienen.
 5. Is de ontwikkelvoucherpot ook op een bepaald moment leeg in 2023? Of is het gemaximaliseerd per bedrijf?
  Voor deze regeling werkt A+O met een budget. Dit houdt in dat het plafond van het budget op enig moment in 2023 bereikt kan zijn. Zodra dit het geval is zullen wij dit kenbaar maken op onze website. Daarnaast is de regeling Ontwikkelvoucher ook gemaximeerd tot 50 aanvragen per aansluitnummer in de Metalektro.
 6. Als de werkgevervoucher is aangevraagd voor 1 medewerker en het aangevraagde bedrag is minder dan de voucher toestaat, kan dezelfde medewerker dan nog een opleiding volgen onder dezelfde aanvraag zodat het beschikbare bedrag optimaal benut kan worden?
  Indien ons beschikbare budget nog niet volledig benut is, kan er nog een aanvraag voor vergoeding voor de medewerker bij ons worden ingediend. Mits het maximale bedrag van € 1.500,- voor deze medewerker nog niet besteed is. Indien een medewerker een training volgt die  goedkoper is dan de maximale vergoeding dan wordt het resterende bedrag niet voor deze werknemer gereserveerd. Op = op!
 7. Het potje van de ontwikkelvouchers kan een keer op zijn en dan ben je als werkgever te laat. De ontwikkel jezelf vergoeding daarentegen mag je tot max 350 aanvragen en kan niet een keer op zijn?
  Als onze regelingen hebben een beschikbaar maximum budget. Op het moment dat het budget benut is sluiten wij de betreffende regeling. Zodra dit bij een bepaalde regeling het geval is, vermelden wij dit op de A+O-website.

Vragen over overige regelingen

 1. Bij opleiden via flexorganisatie: kan dat via ieder uitzendbureau?
  Een flexorganisatie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitzendkrachten ter beschikking stelt van (uitzendt naar) opdrachtgevers. Indien de flexorganisatie hieraan voldoet kan er onder onze regeling ‘Vergroten zij- en bbl-instroom’ een vergoeding worden aangevraagd.
 2. Wij leiden nieuwe mensen op de werkplek op en zetten hiervoor praktijkopleiders in. Komen interne uren ook voor vergoeding in aanmerking?
  Alleen bij de regeling ‘Bijscholen Zij-instroom’ kunnen de interne uren voor vergoeding in aanmerking komen. Het inwerken van de zij-instromer mag door een externe coach of trainer gebeuren, maar mag tevens door eigen personeel worden gedaan. Bij externe inzet zal de factuur bij de declaratie moeten worden opgevoerd en bij verrekening van interne uren kunnen die tegen een uurtarief van € 50 verrekend worden. Zie voor meer informatie de regeling ‘Bijscholen Zij-instromers’.
 3. Waarom zou ik gebruik maken van het aanbod in de catalogus ‘Fit tot je pensioen’?
  A+O heeft de selectie van trainingen en de inkoop al verzorgd, dus er is gemakkelijk gebruik van te maken! Daarbij biedt A+O de opleidingen uit de catalogus kosteloos aan (met een enkele uitzondering waarvoor een maximum vergoeding geldt). Je hoeft dus enkel te kiezen welke training je wilt volgen en alles is inzichtelijk en geregeld.
 4. Wij hebben de subsidie ‘Strategisch ontwikkelplan’ al eerder aangevraagd. Mogen we dit nu opnieuw doen om het strategisch plan verder te ontwikkelen/implementeren?
  Het aanbod van A+O is van kracht per 1 januari 2023. Dit houdt in dat de tellers weer op 0 zijn gezet. Het is dus mogelijk om vergoedingen aan te vragen die vorig jaar ook zijn aangevraagd.
 5. Kan het werkplekonderzoek ook gecombineerd worden met de Persoonlijke Inzetbaarheidsscan?
  Ja, samen met de PI kan ook een kosteloze inventarisatie plaatsvinden van de risicovolste werkplekken.
 6. Kan de Persoonlijke Inzetbaarheidsscan het PMO vervangen als je kijkt naar verplichting vanuit de Arbowet?
  Nee, maar is overlap. Ons advies is om ze naast elkaar te leggen. Wellicht kun je de PMO hierdoor aanpassen. Neem bij vragen over de inhoud van de PI-scan contact op met Zorg van de Zaak.
 7. Wij hebben een medewerker met een fysieke beperking waar via de arbodienst een traject loopt voor een werkplekonderzoek. Kan het werkplekonderzoek fysieke belasting dit onderzoek vervangen?
  Deze vraag is helaas te specifiek om hier te beantwoorden. We verwijzen je hiervoor graag door naar de aanbieder Zorg van de Zaak. Als je de aanvraag indient, dan kun je samen met Zorg van de Zaak verkennen of dit toepasbaar is of niet.
 8. Wat is REACT EU?
  React EU is een regeling van de overheid. Door deze regeling beschikbaar te stellen zorgen we ervoor dat overheidssubsidie beschikbaar komt voor de Metalektrobedrijven. Deze regeling  wordt beschikbaar gesteld door het Europees Sociaal Fonds. React EU is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen een training of cursus uit de catalogus op het gebied van basis- en techniekvaardigheden kosteloos volgen. Deze regeling sluit per 31 maart 2023.
 9. Tot voor kort was de regeling projectsubsidie beschikbaar. Deze staat niet op het overzicht aanbod 2023 cq. op de site van A+O. Komt deze regeling in deze (komende) periode wellicht weer beschikbaar?
  De projectsubsidie wordt heroverwogen. Indien deze terugkomt worden de organisaties daarover geïnformeerd.
 10. Wanneer wordt de workshop onboarden gegeven, of is dit nog niet bekend?
  De workshop werkplekleren, onboarding en werkinstructie wordt na 1-4-2023 beschikbaar gesteld.
 11. Is de workshop onboarden en werkinstructies specifiek voor zowel directe als indirecte medewerkers?
  Voor zowel indirecte an directe medewerkers toepasbaar.
 12. Vallen trainingen om een buitenlandse taal te leren of te verbeteren ook onder een van de regelingen?
  Kijk hiervoor naar de regeling Ontwikkel Jezelf (OJ) en naar de catalogus ‘Fit tot je pensioen’.Vragen over oZone
 13. Blijft oZone altijd gratis?
  Het lidmaatschap van oZone wordt voor aangesloten Metalektrobedrijven betaald vanuit de afdracht. Er zijn geen plannen dit anders in te richten. Technische bedrijven die niet vallen onder een fonds dat deelneemt aan oZone betalen overigens wel een jaarlijks lidmaatschap.
 14. Wij hebben een eigen LMS, is de content vanuit oZone ook te exporteren?
  Nee. Dit omdat systemen in een andere programmeertaal en opzet zijn geschreven en ingericht. Wellicht is een koppeling mogelijk zodat je de content van oZone via het eigen LMS gevolgd kan worden. Neem voor meer informatie contact op met je oZone adviseur. Ook kun je meer informatie vinden op de documentatiepagina van oZone (zoek dan op LTI).
 15. In ons bedrijf zijn er nog werkinstructies op papier, is het mogelijk om deze werkinstructie vanuit oZone aan te bieden digitaal of met video?
  Ja dat kan. Er zijn bedrijven die dit doen. Je oZone-adviseur kan je hierover adviseren en tips geven.
 16. Kan de Tijdelijke subsidie voor oZone ook worden aangevraagd voor modules die ontwikkeld worden in de eigen bedrijfsomgeving?
  Nee. De subsidie is alleen voor aangesloten Metalektrobedrijven die ontwikkelen voor de openbare bibliotheek.

Overige vragen

 1. Hoe en waar kan ik me aanmelden voor de kantinesessies?
  Zodra de programmering rondom de kantinesessies gereed is gaan wij de bedrijven, via de A+O nieuwsbrief, informeren en kun je de kantinesessie via “Mijn A+O” aanvragen.
 2. Is het mogelijk om een aanbod poster te bestellen? Met de nieuwe regelingen per 2023. Bedrijven die niet bij de lanceerbijeenkomsten zijn geweest krijgen een poster opgestuurd. Je kunt ook contact op nemen met je Regiomanager. Op onze website kun je ook een digitale versie van de poster vinden.
 3. Zijn alle regelingen en opleidingen ook in het Engels?
  Nee, alleen in het Nederlands.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten