1000 kansen voor kwetsbare groepen

13 juli 2024
Bedrijven kunnen subsidie ontvangen voor leerwerktrajecten van kwetsbare groepen. De bijdrage bedraagt maximaal 50% van de kosten met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 2.500,- per leerwerktraject. Met de regeling ‘1000 kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’ wil de provincie Overijssel kwetsbare groepen (jongeren, ouderen en statushouders) de kans te geven om deel te nemen aan het arbeidsproces.

Voorwaarden

De regeling kent de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is uitsluitend een onderneming of een groep van ondernemingen met een vestiging in Overijssel, een Overijsselse gemeente of een onderwijsinstelling.
 • De definitie van een kwetsbare medewerker is een:
  • Kwetsbare jongere: jongere of jong volwassene tussen de 16 en 27 jaar die moeite heeft met het behalen van een startkwalificatie of een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt en er niet of nauwelijks in slaagt daar een duurzame positie te verwerven.
  • Kwetsbare oudere: een werkloze van 55 jaar en ouder waarbij sprake is van een lage kans op werkhervatting en langdurige werkloosheid, geringe investeringen in kennis en beperkte mobiliteit.
  • Statushouder: Een vreemdeling van 18 jaar of ouder die in Nederland een ‘verblijfsvergunning asiel’ voor bepaalde tijd heeft aangevraagd en als gevolg daarvan een verblijfsvergunning heeft ontvangen.
  • Dit hoeft bij de aanvraag niet te worden onderbouwd.
 • De kwetsbare medewerker volgt een leerwerktraject van minimaal 20 uur per week voor minimaal drie maanden en maximaal één jaar. Er gelden geen contracteisen.
 • De aanvraag mag geen betrekking hebben op een inburgeringstraject, stageplek, vrijwilligerswerk of dagbesteding.
 • Regulier bekostigd onderwijs waarbij de leerling bijvoorbeeld staat ingeschreven bij een ROC komt niet in aanmerking voor subsidie, behalve als er sprake is van een afstudeerstage met kans op betaald werk. Niet-bekostigd onderwijs komt wel in aanmerking. Hierbij kan worden gedacht aan opleidingen aan een particulier instituut zoals NCOI, NTI, LOI of bedrijfsopleidingen. Voor een lijst van erkende niet-bekostigde mbo opleidingen klik hier

Vergoeding

Het maximale subsidiebedrag voor leerwerktrajecten is 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 2.500,-  per leerwerktraject. De subsidiabele kosten zijn de externe kosten (o.b.v. facturen) van de scholing en de loonkosten (o.b.v. een urenadministratie) van de begeleiding van het leerwerktraject. Ingeval van 10 of meer leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen, komen ook de loonkosten van voorbereiding en organisatie hiervan in aanmerking voor subsidie waarbij de subsidie maximaal 10% van de totale subsidie voor de leerwerktrajecten bedraagt. De loonkosten van de kwetsbare medewerker zelf komen niet in aanmerking voor subsidie. Het totaal beschikbare budget voor 2018 bedraagt € 2.500.000,-.

Aanvragen

Aanvragen kunnen gedurende de looptijd van de regeling ingediend worden bij de provincie Overijssel door middel van een online aanvraagformulier. 

Openstelling

Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. Er is geen einddatum van de regeling bekend. 

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Voor meer informatie. 

Beschikbaar vanaf23-05-2018
Beschikbaar tot22-01-2019
Ter inspiratie / alle berichten