Criteria projectsubsidie A+O 

Het is mogelijk om bij A+O een projectsubsidie aan te vragen voor initiatieven die aansluiten bij de doelstellingen van A+O. Binnen de kaders van het jaarplan en de begroting is het aan het bestuur te besluiten een subsidieverzoek al dan niet toe te kennen De werkwijze hiervoor is als volgt: 

Bedrijven en organisaties kunnen projectsubsidie aanvragen bij A+O. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden: 

 1. Het project past bij de missie en statutaire doelstellingen van A+O:
  De missie van A+O is versterken van arbeidsmarktinnovatie en talentontwikkeling binnen de Metalektro. A+O gaat vanuit deze missie steeds op zoek naar passende oplossingen voor de sector; oplossingen die bedrijven niet individueel kunnen realiseren. A+O is aanjager van een leven lang leren en van het versterken van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt enerzijds door middel van het aanbod van A+O en anderzijds doordat A+O bedrijven, scholen en andere partijen met elkaar verbindt.
 2. Het initiatief of project is gericht op meerdere A+O-bedrijven en is van meerwaarde voor de sector. Minimaal één A+O-bedrijf is betrokken. Het A+O bedrijf treedt op als penvoerder, of tekent mee bij de aanvraag. 
 3. Het type activiteiten in het project worden niet door A+O aangeboden in het reguliere aanbod.
 4.  Het project gaat uit van een vernieuwende aanpak, waarbij sprake is van het opzetten en uitvoeren van nieuwe activiteiten (er is geen sprake van voortzetting van bestaande activiteiten in een andere vorm). De activiteiten worden niet al op een andere plek (regulier) bekostigd. Het project maakt geen onderdeel uit van de reguliere (HR-)activiteiten binnen een bedrijf. 
 5. De projectsubsidie vanuit A+O is gericht op het (mogelijk) beschikbaar stellen van een cofinanciering, waarbij de aanvrager in de projectaanvraag duidelijk   maakt welke bijdrage andere financiers (fondsen/partijen) leveren. 
 6. De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie: exploitatiekosten, kosten voor hardware en/of software, kosten voor de bedrijfsvoering en het opzetten van een samenwerkingsverband of bedrijfs(tak)school, reis- en verblijfskosten, locatiekosten (huur). 
 7. De projectsubsidie wordt bekostigd vanuit de afdracht die aangesloten bedrijven via de cao Metalektro doen aan het fonds. In de aanvraag wordt duidelijk gemaakt hoe de sector (aangesloten A+O bedrijven en (potentiële) medewerkers) voordeel hebben van dit project. 
 8. (Leer)materialen die met de projectsubsidie worden ontwikkeld worden beschikbaar gesteld via oZone. Hiermee wordt door de aanvrager rekening gehouden bij het indienen van de projectaanvraag. 
 9. Goed om te weten: bij het beschikken van een projectsubsidie vervult A+O de rol van subsidieverstrekker / financier en vervult een monitorende rol. A+O heeft geen inhoudelijke betrokkenheid bij het project. 
 10. Toekenning wordt besloten door het bestuur en is afhankelijk van het beschikbare budget. 

Belangrijk om te weten 

Voldoet je project aan bovenstaande voorwaarden? Dien dan een aanvraag in die voldoet aan de volgende eisen (let op: alleen complete subsidieaanvragen nemen we in behandeling). 

Het subsidieverzoek bestaat uit twee delen: een begeleidende brief en een projectplan. De begeleidende brief bevat: 

 • naam aanvrager(s); 
 • het doel en effect van het project; 
 • de meerwaarde / onderscheidend vermogen van het project voor de sector; 
 • de looptijd van het project (start- en einddatum); 
 • een motivatie waarom ondersteuning van A+O noodzakelijk is; 
 • de hoogte van de gevraagde bijdrage en waarvoor deze wordt gebruikt. Tevens geef je aan hoe de gevraagde bijdrage van A+O zich verhoudt ten opzicht van de bijdrage van andere fondsen/partijen; 
 • op welke manier de resultaten uit het project ter beschikking komen aan de sector; 
 • een overzicht van één of meer bij A+O aangesloten bedrijven die aantoonbaar betrokken zijn. 

 Het projectplan bestaat minimaal uit de volgende onderdelen 

a) Een projectbeschrijving met: 

 • de reden om het project te starten; 
 • de (concrete) activiteiten die worden ondernomen; 
 • de  beoogde concrete resultaten (SMART); 
 • de projectperiode (start- en einddatum); 
 • de projectpartijen; 
 • de manier waarop de activiteiten na de projectperiode worden gecontinueerd; 
 • de manier waarop de kennis /ontwikkelde materialen met de sector worden gedeeld; 
 • voor welke concrete onderdelen modules worden ontwikkeld via oZone; 
 • de monitoring en evaluatie; 
 • de risico’s die je voorziet en hoe je deze beperkt; 

 b) Een sluitende begroting met: 

 • een compleet overzicht met de specificatie van de verwachte kosten gerelateerd aan de activiteiten (inclusief kosten kennis delen via oZone); 
 • een overzicht van de financiering van het initiatief, hoe wordt het project gefinancierd? Welke partijen zijn hierbij betrokken?

Aanvragen? 

Mail het subsidieverzoek (projectplan en begeleidende brief) naar vergoedingen@ao-metalektro.nl. Vermeld in de onderwerpregel: Subsidieaanvraag derden 

Declareren? 

Na goedkeuring van de projectaanvraag wordt deze bevestigd met een beschikkingsbrief. Hierin staat aangegeven hoe en wanneer de declaratie moet worden ingediend en welke projectverantwoording we verwachten. Bij subsidieverzoeken van €50.000,- of meer geldt een verplichting om bij de eindrapportage een accountantsverklaring mee te sturen over de verantwoorde kosten. 

Vragen? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 088-60 50 900 of per e-mail info@ao-metalektro.nl. Je kunt ook je regiomanager benaderen. 

Ter inspiratie / alle berichten
Catalogus
Fit tot je Pensioen

Denk jij wel eens na over je toekomst?