Criteria projectsubsidie A+O 

Het is mogelijk om bij A+O een subsidieaanvraag te doen voor vernieuwende initiatieven die aansluiten bij de doelstellingen van A+O. De subsidie is mogelijk door de afdracht van aangesloten bedrijven op basis van de cao Metalektro. Binnen de kaders van het jaarplan en de begroting kan het bestuur besluiten een subsidieaanvraag al dan niet toe te kennen

Hiervoor gelden de volgende criteria:

1. Het project past bij de missie en statutaire doelstellingen van A+O:

De missie van A+O is het versterken van de sector door arbeidsmarktinnovatie en talentontwikkeling binnen de Metalektro. Instroom, doorstroom en vitaliteit van medewerkers zijn belangrijk om de sector gezond te houden. A+O gaat vanuit deze missie steeds op zoek naar innovatieve oplossingen voor de sector en oplossingen die bedrijven niet individueel kunnen realiseren. A+O is aanjager van een leven lang leren en van het versterken van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt enerzijds door middel van het aanbod van A+O en anderzijds doordat A+O de bedrijven, scholen en andere partijen met elkaar verbindt.

A+O wenst haar doel te bereiken door onder meer gelden aan te wenden voor subsidieringen van:

 • projecten en activiteiten, gericht op het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling met betrekking tot de arbeid van de individuele werknemer in de Metalektro in overleg met de betrokken werkgever in de Metalektro;
 • projecten betreffende de verbetering van het beroepsonderwijs ten behoeve van de Metalektro, dan wel de aansluiting van beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de Metalektro;
 • projecten ten behoeve van de instroom van personen uit de “arbeidsreserve” in de Metalektro;
 • projecten in de sfeer van arbeidsmarkt- en opleiding en die gericht zijn op het aantrekkelijk maken van de bedrijfstak voor (aankomend) technisch personeel teneinde in vacatures te kunnen voorzien en technisch geschoold personeel te kunnen behouden.

2. In de subsidieaanvraag wordt duidelijk gemaakt hoe de sector (aangesloten A+O bedrijven en (potentiële) medewerkers) voordeel heeft van dit project. Het initiatief of project is gericht op meerdere A+O-bedrijven.

3. Minimaal één A+O-bedrijf is betrokken bij de subsidieaanvraag en treedt op als penvoerder of tekent mee.

4. Het type activiteiten in het project wordt niet door A+O aangeboden in het reguliere aanbod.

5. Het project gaat uit van een vernieuwende aanpak, waarbij sprake is van het opzetten en uitvoeren van nieuwe activiteiten (er is geen sprake van voortzetting van bestaande activiteiten in een andere vorm). De activiteiten worden niet al op een andere plek (regulier) bekostigd. Het project maakt geen onderdeel uit van de reguliere (HR-)activiteiten binnen een bedrijf.

6. Bij voorkeur wordt het project bekostigd op basis van cofinanciering, waarbij de aanvrager in de subsidieaanvraag duidelijk aangeeft welke bijdrage andere financiers (fondsen/partijen) leveren.

7. De volgende kosten komen in ieder geval niet in aanmerking voor subsidie: exploitatiekosten, kosten voor hardware en/of software, kosten voor het opzetten van een samenwerkingsverband of bedrijfs(tak)school, reis- en verblijfskosten, locatiekosten (huur).

8. (Leer)materiaal of kennis die met de subsidie wordt ontwikkeld, kan worden opgenomen in oZone; het kennisdeel – en leerplatform, ontwikkeld voor en door technische bedrijven. Hiermee wordt door de aanvrager rekening gehouden bij het indienen van de subsidieaanvraag.

9. Het bestuur van A+O zal naar eigen inzicht de subsidieaanvragen beoordelen en al dan niet subsidie verlenen.

10. Vanwege de rol van subsidieverstrekker kan A+O niet bij de uitvoering van het project worden betrokken.

De subsidieaanvraag bestaat uit twee delen: een begeleidende brief en een projectplan.  

De begeleidende brief bevat:

 • naam subsidieaanvrager(s);
 • het Kamer van Koophandel- nummer van de subsidieaanvrager
 • het doel en effect van het project;
 • de meerwaarde / onderscheidend vermogen van het project voor de sector;
 • de looptijd van het project (start- en einddatum);
 • een motivatie waarom subsidie vanuit A+O noodzakelijk is;
 • de hoogte van de gevraagde bijdrage en waarvoor deze wordt gebruikt. Tevens geeft u aan hoe de gevraagde bijdrage van A+O zich verhoudt tot de bijdrage van andere fondsen/partijen;
 • op welke manier de resultaten uit het project ter beschikking komen aan de sector;
 • een overzicht van één of meer bij A+O aangesloten bedrijven die aantoonbaar bij het project betrokken is/zijn.

Het projectplan bestaat minimaal uit:

a) een projectbeschrijving met:

 • de reden om het project te starten;
 • de (concrete) activiteiten die worden ondernomen;
 • de beoogde concrete resultaten (SMART);
 • de projectperiode (start- en einddatum);
 • de projectpartijen;
 • de manier waarop de activiteiten na de projectperiode worden gecontinueerd;
 • de manier waarop de kennis /ontwikkelde materialen met de sector worden gedeeld;
 • voor welke concrete onderdelen modules worden ontwikkeld voor oZone;
 • de monitoring en evaluatie;
 • de risico’s die u voorziet en hoe u deze beperkt;

b) een sluitende begroting met:

 • een compleet overzicht met de specificatie van de verwachte kosten gerelateerd aan de activiteiten (inclusief de kosten voor het kennis delen via oZone);
 • een overzicht van de financiering van het initiatief( hoe wordt het project gefinancierd, welke partijen zijn hierbij betrokken?).

Wijze van aanvragen

Mail de subsidieaanvraag (projectplan en begeleidende brief) naar vergoedingen@ao-metalektro.nl met vermelding in de onderwerpregel: Subsidieaanvraag derden.

Alleen complete subsidieaanvragen worden in behandeling genomen.

Besluit

Na beoordeling van de subsidieaanvraag door het bestuur ontvangt u een brief met het genomen besluit.

Wijze van declareren

Bij toekenning van subsidie wordt in dezelfde brief aangegeven hoe en wanneer de declaratie moet worden ingediend en met welke projectverantwoording. Bij subsidieaanvragen van €50.000,- of meer geldt de verplichting van een accountsverklaring bij de eindrapportage om de kosten te verantwoorden.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Projecten, Ontwikkeling en Communicatie via telefoonnummer 088-60 50 900 of per e-mail info@ao-metalektro.nl.

U kunt ook uw regiomanager benaderen.

 

Ter inspiratie / alle berichten
Catalogus digitale vaardigheden
Fit tot je Pensioen

Denk jij wel eens na over je toekomst?