ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven / Instellingen

18 juni 2024
Voor projecten die tot doel hebben om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen zodat deze tot hun pensioen betrokken en vitaal aan het werk blijven kunnen bedrijven een subsidie ontvangen vanuit het Europees Sociaal Fonds.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie zijn:

 • Het project moet zich richten op één of meer van de volgende thema’s:
  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.
 • Alleen externe advieskosten voor het maken van een implementatieplan of begeleiding bij het uitvoeren van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk zijn subsidiabel. Onder werkenden worden eigen werknemers maar ook zzp’ers verstaan.
 • De adviseur die wordt ingezet moet  gediplomeerd zijn (certificaat of BIG registratie) of in dienst zijn bij een O&O fonds. Indien dit niet het geval is kunt u ook volstaan met twee referenties van verschillende opdrachtgevers, waaruit de ervaring van de adviseur blijkt.
 • Het maximale uurtarief van de adviseur dat vergoed wordt, is € 100,- ex BTW.
 • Kosten voor technische innovatie, scholing en procesverbetering, met uitzondering van de activiteiten m.b.t. bovengenoemde thema’s, komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • U moet minimaal twee werknemers in dienst hebben gedurende de looptijd van het project.
 • Bij de subsidieaanvraag dient er een projectbeschrijving gevoegd te worden waarin een probleemanalyse is opgenomen, de activiteiten worden geconcretiseerd, het beoogde resultaat wordt beschreven en waaruit blijkt hoe medewerkers betrokken worden.
 • De kosten van de activiteiten komen tot één jaar na toekenning van de subsidie in aanmerking voor de subsidie.
 • Bij overschrijding van het subsidieplafond worden de aanvragen door middel van loting gerangschikt. Het maakt daarom niet op welk moment de aanvraag binnen het aanvraagtijdvak wordt ingediend.

Vergoeding

De subsidie bedraagt 50% van de kosten die in aanmerking komen, tot een maximum van
€ 12.500,- subsidie. De totale begrote kosten moeten minimaal € 12.000,- bedragen.

Aanvragen

Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend bij het Agentschap SZW.

Openstelling

Het is momenteel niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen. Aanvragen konden vanaf vanaf 8 april 2019 tot en met 12 april 2019 ingediend worden.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het Agentschap SZW.

Beschikbaar vanaf31-12-2013
Beschikbaar tot13-05-2020
Ter inspiratie / alle berichten