SLIM-regeling

13 juli 2024
Vanuit de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (hierna: SLIM-regeling) kunnen o.a. mkb’ers subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen het bedrijf, waaronder het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan en het verkrijgen van loopbaanadviezen voor hun werknemers.

Voorwaarden

De SLIM-regeling kent de volgende voorwaarden:

  • De aanvraag dient gericht te zijn op één of meer van de volgende activiteiten:
  1. de doorlichting van de onderneming welke resulteert in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit de onderneming;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming, waarbij de gesprekken tussen de loopbaanadviseur en deelnemer een minimale totale tijdsduur hebben van vier uur;
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
  4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.
  • Aanvragen kunnen ondermeer ingediend worden door individuele mkb’ers of een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb’ers.
  • Het project dient uiterlijk de dag na toekenning te starten. Aanvragen die door een mkb’er zijn aangevraagd dienen binnen maximaal 12 maanden afgerond te zijn. Aanvragen die door een samenwerkingsverband worden uitgevoerd dienen binnen maximaal 24 maanden afgerond te zijn.
  • Voor alle aanvragen geldt dat er enkel subsidie verleend wordt indien de subsidiabele kosten ten minste € 5.000 bedragen voor mkb’ers en ten minste € 210.000 bedragen voor samenwerkingsverbanden. Deze voorwaarde geldt niet indien er praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg worden aangeboden.
  • Een tussentijds voortgangsverslag is verplicht voor projecten met een looptijd langer dan een jaar. Op basis van het voortgangsverslag kan een bevoorschotting van 80% van de gerealiseerde kosten worden toegekend.

Vergoeding

Voor de SLIM-regeling is in 2024 een budget van € 47,2 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 28,5 miljoen voor individuele mkb'ers en € 17,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden. De rest van het budget is voor grootbedrijven in de sector landbouw, horeca en recreatie. Voor individuele mkb aanvragen bedraagt de maximale subsidie € 25.000,- en varieert het subsidiepercentage voor de hieronder onder 1 en 3 genoemde activiteiten tussen de 60% voor middelgrote bedrijven en 80% voor kleinbedrijven. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de maximale subsidie € 500.000,- en een subsidiepercentage van 60% voor de hierboven onder 1, 2 en 3 genoemde activiteiten. De subsidie voor activiteit 4 bedraagt maximaal € 2.700,- per praktijkleerplaats per jaar. De subsidie per afgerond loopbaan- of ontwikkeltraject bedraagt € 700,00.

Aanvragen

Een aanvrager kan per aanvraagtijdsvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Aanvragen kunnen via het e-portaal van Uitvoering van Beleid SWZ ingediend worden. Wanneer het budget overtekent wordt, wordt er geloot.

Openstelling

Individuele mkb’ers kunnen in 2024 van 1 t/m 28 maart en van 2 t/m 30 september een aanvraag indienen. Een samenwerkingsverband kan in de periode van 3 juni t/m 31 juli een aanvraag indienen.  

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van Uitvoering van Beleid.

Beschikbaar vanaf9-12-2020
Ter inspiratie / alle berichten