Via de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen bedrijven subsidie ontvangen voor het in dienst nemen van mensen die in de sociale werkvoorziening zitten. Naast loonkosten kunnen ook kosten voor aanpassing van een werkplek van de Wsw-er worden vergoed. De kosten voor aanpassing op de werkplek kan ook door de werknemer worden aangevraagd.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie zijn:

 • De subsidie kan aangevraagd worden door:
  • Een werkgever met een Wsw-er in dienst voor minimaal zes aaneengesloten maanden en voor minimaal 16 uur per week.
  • De Wsw’er zelf die een geldige Wsw indicatie heeft en al werkzaam is in een Wsw-dienstverband en zelf een jobcoachorganisatie opdracht geeft een Begeleid Werken werkplek te zoeken.
 • De subsidiabele kosten verschillen per aanvrager en zijn: 
  • Werkgever: loonkosten van de Wsw’er en kosten van noodzakelijke aanpassingen van de werkplek.
  • Wsw-er: kosten van aanpassing van de werkplek.
 • De vergoeding eindigt indien:
  • De dienstbetrekking tussen werkgever en de Wsw-geïndiceerde eindigt.
  • Er niet meegewerkt wordt aan het loonwaarde onderzoek,
  • De werknemer zijn Wsw-indicatie verliest.

Vergoeding

De beschikbare vergoeding verschilt deels voor werkgevers en Wsw-ers.

 • Werkgevers komen in aanmerking voor:
  • een loonkostensubsidie waarbij de gemeente het brutoloon met werkgeverslasten maal het percentage van het loonwaarde-verlies vergoedt;
  • vergoeding van de kosten van aanpassing van de werkplek waarbij één keer per vier jaar een aanvraag kan worden ingediend tot een maximum van € 3.000,-;
  • vergoeding van jaarlijks terugkerende kosten (zoals bijzonder vervoer) tot een maximum van € 3.000,-.
 • WsW-ers komen in aanmerking voor vergoeding van:
  • vergoeding van de kosten van aanpassing van de werkplek waarbij één keer per vier jaar een aanvraag kan worden ingediend tot een maximum van € 3.000,-;
  • vergoeding van jaarlijks terugkerende kosten (zoals bijzonder vervoer) tot een maximum van € 3.000,-.

Aanvragen

Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend door middel van het insturen van een plaatsingsplan door de aanvrager (werkgever of Wsw-er). Deze dient binnen drie maanden na de start van de dienstbetrekking bij de uitvoeringsorganisatie binnen zijn. Voor 2021 is er € 440.000,- beschikbaar gesteld. Hierbij geldt het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt”.

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021.

Contact

 

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Voor meer informatie 

Factsheet stagevergoeding versie december 2016.pdf
Beschikbaar vanaf31-12-2016