SLIM-Regeling

In het kort

Vanuit de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (hierna: SLIM-regeling) kunnen o.a. mkb’ers subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen het bedrijf, waaronder het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan en het verkrijgen van loopbaanadviezen voor hun werknemers.

Voorwaarden

De SLIM-regeling kent de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag dient gericht te zijn op één of meer van de volgende activiteiten:
  • de doorlichting van de onderneming die resulteert in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit de onderneming;
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming;
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.
 • Aanvragen kunnen ondermeer ingediend worden door individuele mkb’ers of een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb’ers.
 • Het project dient uiterlijk binnen 3 maanden na toekenning te starten. Aanvragen die door een mkb’er zijn aangevraagd dienen binnen maximaal 12 maanden afgerond te zijn. Aanvragen die door een samenwerkingsverband worden uitgevoerd dienen binnen maximaal 24 maanden afgerond te zijn.
 • Voor alle aanvragen geldt dat er enkel subsidie verleend wordt indien de subsidiabele kosten ten minste € 5.000,- bedragen. Deze voorwaarde geldt niet indien er praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg worden aangeboden.
 • Subsidiabele kosten:
  • De subsidiabele kosten voor de activiteiten a, b, c zijn de directe loonkosten van bij het project betrokken personeel en externe kosten voor de uitvoering van het project. Over deze kosten wordt een overheadpercentage berekend van 15%. Bij externe kosten voor adviseurs hoeft de marktconfonformiteit niet aangetoond te worden indien het uurtarief minder dan € 125,- bedraagt.
  • Facturen van externe uitvoerende partijen zijn subsidiabel. Activiteiten die worden uitgevoerd door samenwerkingspartners, organisaties die in het bestuur van de aanvrager of samenwerkingspartners zitten en verbonden partijen zijn alleen subsidiabel op basis van directe loonkosten.
  • Voor activiteit d is er geen sprake van subsidiabele kosten. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een ondernemer voor dit doel maakt. Er is sprake van een vast bedrag naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest met een maximum van 40 weken en
   € 2.700 per jaar.
 • Verletkosten van deelnemers aan projectactiviteiten zijn niet subsidiabel. Deze kunnen ook niet dienen als cofinanciering.

Vergoeding

Voor de SLIM-regeling is in 2020 een budget van €48,2 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 29,5 miljoen voor individuele mkb’ers en € 17,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden. De rest van het het budget is voor grootbedrijven in de sector landbouw, horeca en recreatie. Voor individuele mkb aanvragen bedraagt de maximale subsidie € 24.999,- en varieert het subsidiepercentage voor de hierboven onder a, b en c genoemde activiteiten tussen de 60% voor middelgrote bedrijven en 80% voor kleinbedrijven. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de maximale subsidie € 500.000,- en een subsidiepercentage van 60% voor de hierboven onder a, b en c genoemde activiteiten. Het maximale subsidiebedrag per samenwerkingspartner bedraagt € 200.000,-. De subsidie voor activiteit d bedraagt maximaal € 2.700,- per praktijkleerplaats per jaar.

Aanvragen

Een aanvrager kan per aanvraagtijdsvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Aanvragen kunnen via het e-portaal van Uitvoering van Beleid SWZ ingediend worden. Voor men een aanvraag indient moet men zich registreren als aanvrager. Dat kan vanaf twee weken voor de opening van het tijdvak. Hiervoor gaat de aanvrager naar het e-portaal van Uitvoering van Beleid. Indien men nog geen account heeft maakt men eerst een account aan. Als de aanvrager al een account heeft kan hij/zij inloggen en naar de tab ‘Mijn regelingen’ gaan. Voeg daar de registratie toe voor de regeling SLIM.

Een volledige aanvraag bestaat uit een aantal verplichte bijlagen, de formats hiervoor zijn te vinden op de website van SZW. Voor een individueel mkb-bedrijf dienen de volgende bijlagen te worden toegevoegd:

 • E-formulier, dit is het formulier dat wordt ingevuld in het e-portaal.
  In de subsidieaanvraag wordt onder meer vermeld:

  • een beschrijving van het initiatief;
  • het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
  • de startdatum van het initiatief, de verwachte datum van afronding en een planning van de te ondernemen activiteiten.
 • Mkb-verklaring, hierin geeft de aanvrager aan welk type bedrijf de onderneming is.
 • De-minimisverklaring, hierin verklaart het bedrijf dat het gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren geen of tot een bedrag van maximaal €200.000,- aan overheidssteun heeft ontvangen. Bij overheidssteun moet men denken aan andere subsidies van bijvoorbeeld gemeente, provincie of overheid.
 • Activiteitenplan, waarin het activiteitenplan wordt beschreven.
  In ieder geval dient te worden opgenomen:

  • op welke wijze het initiatief bijdraagt aan het doel (stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb);
  • of en in hoeverre andere partijen betrokken en geconsulteerd zijn;
  • op welke wijze het initiatief wordt geëvalueerd;
  • waarom subsidiëring vanuit de rijksoverheid inde gevraagde omvang noodzakelijk is.
 • Begroting, betreft cijfermatige onderbouwing van het activiteitenplan.

Bij een samenwerkingsverband dient ook de samenwerkingsovereenkomst te worden toegevoegd.

Einddeclaratie

Binnen 22 weken na afloop van het project moet men de einddeclaratie voor het project indienen. Hiervoor zal tezijnertijd door het ministerie een formulier beschikbaar worden gesteld.
Indien de verleende subsidie meer bedraagt dan € 25.000,- dient er een evaluatieverslag meegestuurd te worden (zie artikel 26 van de subsidieregeling). Indien de verleende subsidie meer bedraagt dan € 125.000,- moet ook een controleverklaring inclusief een rapport van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieaanvrager opgesteld door een accountant, meegestuurd worden.

Uitvoering van Beleid beoordeelt de einddeclaratie binnen 22 weken na het indienen van de einddeclaratie.

Tussenrapportage

Een project van een samenwerkingsverband mag maximaal 24 maanden duren. Indien een project meer dan 12 maanden duurt dan dient uiterlijk acht weken na afloop van de eerste twaalf maanden een tussentijds voortgangsverslag te worden ingediend.

Uitbetaling van subsidiebedrag

Het daadwerkelijke subsidiebedrag ontvangt men nadat de einddeclaratie is goedgekeurd. Er worden in het kader van deze subsidieregeling geen voorschotten verstrekt.

Openstelling

Individuele mkb’ers kunnen in 2020 van 2 t/m 31 maart en van 1 t/m 30 september een aanvraag indienen. Een samenwerkingsverband kan in de periode van 1 april t/m 30 juni 2020 een aanvraag indienen.

Meer informatie en relevante formats/documenten

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim 

Of neem contact op met Monica Gronsveld, adviseur financieringsconstructies, via telefoonnummer 088 – 60 50 900 of per e-mail m.gronsveld@ao-metalektro.nl.

Bekijk hier de pdf: Toelichting SLIM regeling.

Disclaimer

De aanvraag wordt beoordeeld door de afdeling Uitvoering van Beleid van het Ministerie van SZW (UVB). A+O kan adviseren over het proces rondom het indienen van een aanvraag, maar de uiteindelijke beslissing over het honoreren van de subsidieaanvraag wordt door UVB genomen.

A+O Metalektro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van het indienen van de aanvraag door de onderneming.

 

Ter inspiratie / alle berichten
Catalogus digitale vaardigheden
Fit tot je Pensioen

Denk jij wel eens na over je toekomst?