Bedrijven die via een flexorganisatie een bbl-leerling plaatsen op niveau II, III en IV, kunnen bij A+O een vergoeding aanvragen.

Begripsdefinities

 1. Studiejaar: een studiejaar loopt vanaf startdatum studie met een maximale looptijd van twaalf maanden.
 2. Bewijs van inschrijving: een door partijen ondertekende beroepspraktijkvormingsovereenkomst/ praktijkovereenkomst op niveau II, III of IV. Overeenkomst als bedoeld in artikel 7.2.8 van de WEB, gesloten tussen de instelling, de leerling-flexkracht en het leerbedrijf/organisatie.
 3. Bewijs van deelname: bewijsstuk van opleidingsinstituut dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is, zoals diploma, certificaat, cijferlijst, verklaring, digitale voortgangsrapportage.
 4. Flexorganisatie: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitzendkrachten ter beschikking stelt van (uitzendt naar) opdrachtgevers.
 5. Leerling-flexkracht: een tijdelijke kracht, uitzendkracht, gedetacheerde die een contract of overeenkomst heeft met een flexorganisatie en in het leerbedrijf een bbl-opleiding volgt op mbo-niveau II, III, of IV.
 6. Leerbedrijf/organisatie: het metalektrobedrijf waar de leerling-flexkracht door de flexorganisatie geplaatst wordt om een bbl-opleiding te volgen. Het metalektrobedrijf is een erkend leerbedrijf.
 7. Vergoeding: de vergoeding bedraagt 2/3 van de dan geldende hoogte van de bbl-vergoeding. De maximale duur van de vergoeding door Stichting A+O Metalektro:
OpleidingNiveauMaximale duur volgens de webMaximale duur die wordt vergoed door A+O
MBO Basisberoepsopleidingbbl-niveau IImin. 2 en max. 3 jaar.2 jaar
MBO Vakopleidingbbl-niveau IIImin. 2 en max. 4 jaar.3 jaar
MBO Middenkaderopleidingbbl-niveau IVmin. 3 en max. 4 jaar.2 jaar

Voorwaarden

 1. Aanmelden gedurende de studieperiode dan wel uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
 2. Een door partijen ondertekende bpv/pok op niveau II, III of IV. Desbetreffende bpv/pok maakt onderdeel uit van de opdrachtovereenkomst. (deze kan middels een steekproef via Mijn A+O worden opgevraagd)
 3. Het leerbedrijf/organisatie en de flexorganisatie sluiten een door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst ten behoeve van het opleiden van de leerling- flexkracht en het beschikbaar stellen van een leerwerkplek, tenminste voor de duur van de opleiding.
 4. Voorlopige vergoeding wordt zesmaandelijks na aanvang van het aangevraagde studiejaar/studiejaren uitgekeerd. Bij meerjarige opleidingen dient ieder jaar door de werkgever aangegeven te worden of de (leerling-)werknemer zijn opleiding vervolgt. (je ontvangt hiervoor  via Mijn A+O een melding)
 5. Na afronding vergoedingsperiode of bij voortijdige uitval dien je binnen 6 maanden te declareren met een bewijs van deelname. Definitieve vaststelling en toekenning van de vergoeding na ontvangst van een volledige declaratie.

Aanvragen?

 1. Je meldt de leerling-flexkracht aan via Mijn A+O.
 2. Je print en ondertekent het aanvraagformulier en uploadt deze vervolgens in Mijn A+O om in te dienen.
 3. Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding.
 4. Indien de aanvraag in de steekproef valt ontvang je van A+O bericht over het indienen van aanvullende documenten/informatie zoals benoemd in punt 2 van de voorwaarden.

Let op: De datum waarop je de aanvraag indient geldt als indiendatum.

Declareren?

Klik hier om te declareren.

* Voor deze regeling is een maximum budget beschikbaar van €1.600.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximum budget is bereikt.

Guus Stellingwerf - Learning en Development Officer Epcor

“Met oZone zorgen we ervoor dat iedereen binnen het bedrijf over de juiste kennis en vaardigheden beschikt.”

Ter inspiratie / alle berichten